Polska 3.0, czyli Narodowy Program Nowej Polityki Przemysłowej do 2020 r. jest oddolnym, apolitycznym, klastrowym programem złożonym z wielu projektów, które stworzą swoisty ekosystem. W ramach tego projektu eksperci z różnych dziedzin pracują nad najlepszymi dla Polski rozwiązaniami ekonomicznymi, gospodarczymi, ekologicznymi, edukacyjnymi i społecznymi. W tę inicjatywę angażują się władze samorządowe, powiatowe, wojewódzkie, lokalne przedsiębiorstwa, instytuty naukowe, a przede wszystkim społeczeństwo. Patronat nad nim objął Jerzy Buzek.

Szansą powodzenia tego programu jest fakt, że opiera się on na wspólnocie interesów zaangażowanych podmiotów. Na każdym etapie jest on konsultowany ze specjalistami i ekspertami do spraw funduszy europejskich, co sprawia, że dobrze się wpisuje w najważniejsze strategie europejskiego finansowania. Program Polska 3.0 opiera się na kilku filarach; reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, wzmocnieniu współpracy nauki i biznesu, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz zrównoważonym rozwoju społecznym i regionalnym. Zdaniem inicjatorów tego programu będzie on ,,kołem zamachowym,, polskiej gospodarki, a jego komponentami będą subprogramy; ,,Odra,, który obejmie transport, przemysł i infrastrukturę; ,,Górnictwo,, który zakłada restrukturyzację kopalń oraz tworzeni nowych miejsc pracy ,,B+R +Innowacje,, nowe technologie i inwestycje obejmujące gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę środowiska. 

Projekt Polska 3.0 jest spójnym planem gospodarczym, który zakłada stworzenie atrakcyjnej dla biznesu strefy terenów inwestycyjnych wraz z kompleksową obsługą finansową, prawną, inwestorską i marketingową. Te usługi będą świadczyły polskie firmy, które będą też, w pewnym sensie przy okazji promowały polską myśl technologiczną i innowacyjną. Ponieważ ten program bazuje na sprawdzonych światowych wzorcach, umożliwi też tworzenie nowych form konkurencyjności polskiej gospodarki. A budowanie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki jest zadaniem coraz trudniejszym. Autorzy programu mają tego świadomość i dlatego ciągle poszukują efektywnych sposobów kształtowania tej konkurencyjności. Uważają też, że nowe rozwiązania trzeba lokalizować w spójnych, zaplanowanym na wiele lat projektach, właśnie takich jak Polska 3.0. Jest to pierwszy program systemowy realizowany według zasad nowej polityki przemysłowej UE 2014- 2020, dzięki któremu polskie przedsiębiorstwa będą mogły osiągnąć stabilność przez rozwiązania infrastrukturalne i technologiczne.

Odra- Ten projekt zakłada budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki- Vernowice na Śląsku. To miejsce wybrano dlatego, bo tam krzyżuje się wiele europejskich dróg; autostrad, tras kolejowych i szlaków wodnych. Pierwszym krokiem do realizacji tego projektu będzie przywrócenie żeglowności polskich rzek, poczynając od Odry do połączenia jej z Dunajem przez Łabę. Planowane jest również odbudowanie drogi wodnej E-40 na odcinku Dniepr- Wisła. Tym przedsięwzięciom  będzie towarzyszyła rozbudowa przybrzeżnej infrastruktury. Planowane jest też wykorzystanie największego portu lotniczego Cargo Katowice- Pyrzowice oraz dużego, 500- hektarowego terenu inwestycyjnego. Jest to cały kompleks zadań bardzo trudnych i wymagających czasu, ale jeśli uda się je zrealizować, będzie to naprawdę, wielkie osiągnięcie. 

Autorzy tego projektu uważają, że transport w połączeniu z logistyką i spedycją będą w najbliższych dekadach najszybciej rozwijającą się dziedziną gospodarki na świecie. Uważają również, że Polska ma szanse konkurować w tej dziedzinie z takimi potęgami jak Niemcy czy Francja dzięki o wiele lepszym niż w tamtych krajach uwarunkowaniom geograficznym, głównie w kontekście kontaktów z krajami Dalekiego Wschodu. A przecież to właśnie one coraz śmielej wkraczają na europejskie rynki i potrzebują solidnego partnera o odpowiednim potencjale infrastrukturalnym i ludzkim. Śląsk spełnia te warunki i dlatego mógłby stać się znakomitym forum dla usług transportowo- logistycznych. Stosunkowo łatwo byłoby tam zbudować skutecznie działający węzeł kolejowy, który leżałby najbliżej linii szerokotorowej, co daje możliwość transportu multimodalnego. Dość łatwo byłoby tam też przywrócić wodny transport śródlądowy.

Górnictwo- Nowoczesne podejście do górnictwa to podejście interdyscyplinarne, wymuszające integrację międzynarodowych środowisk naukowych i gospodarczych, ale także zaangażowania lokalnych społeczności. Żeby realizacja Narodowego Programu Polityki Przemysłowej RP- Polska 3.0 była skuteczna, wymaga efektywnego i racjonalnego wykorzystania wszystkich posiadanych zasobów. Ponieważ jest to  program, który jest realizowany według  nowej polityki  przemysłowej UE 2014-2020, trzeba stworzyć warunki do jego społecznej akceptacji ze strony wszystkich jego uczestników. Globalne przemiany społeczno-gospodarcze, determinują zmiany rynków pracy. Gospodarki krajowe muszą się dostosować się do nowych warunków biznesowych. Nie inaczej jest w wypadku Polski. Idea zrównoważonego rozwoju musi być stale reorganizowana i implementowana  na  każdym szczeblu zarządzania. W tym ujęciu najważniejsze jest wykorzystywanie przedsięwzięć innowacyjnych, których wdrożenie zapewni wzrost konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Należy więc wykorzystywać w jak najwyższym stopniu zasoby ludzkie oraz możliwości krajowe, w korelacji z warunkami geograficznymi.
Trzeba też zadbać o nowe, bardziej nowoczesne, a jednocześnie proekologiczne inwestycje. Ich uruchomienie będzie kluczem do przeprowadzenia m.in. restrukturyzacji górnictwa na Śląsku poprzez wybudowanie nowoczesnego sektora górnictwa w oparciu o instalacje czystych technologii węgla i technologii wodorowych dokonując przekwalifikowania kadr sektora w tym również dla potrzeb technologii pozyskania i gospodarczego wykorzystania metanu dokonując przyjaznych dla zrównoważonego rozwoju inwestycji na terenach pokopalnianych wzorem Zagłębia Ruhry i Saary.

Nowe technologie i inwestycje i efektywność energetyczna- Jest spójnym planem gospodarczym, który zakłada stworzenie atrakcyjnej dla inwestorów strefy biznesu, terenów inwestycyjnych. W dyspozycji inwestorów będzie kompleksowa obsługa finansowa, prawna, inwestorska, marketingowa, a nawet HR. Te usługi będą świadczyły polskie firmy, które przy okazji będą promowały polską myśl technologiczną i innowacyjną. Dzięki niemu możliwe też będzie tworzenie nowych form konkurencyjności. Niejako ,,skutkiem ubocznym,, realizacji tego programu będzie promocja tej części Europy na arenie międzynarodowej. program w Polsce jest nowością, to jednak bazuje na sprawdzonych światowych wzorcach.

Wdrożenie Programu Polska 3.0 jest elementem budowania nowoczesnej sieciowej gospodarki. Przywołana sieciowość idealnie wpisuje się w program Europa 2020, który skupia się na stymulowaniu działań gospodarczych z wykorzystaniem potencjału poszczególnych regionów państw członkowskich UE. Polska ma szansę stać się liderem gospodarczych branży transportu gospodarczych logistyki. Położenie geograficzne pozycjonuje nas w przestrzeni geopolitycznej jako idealny ,,łącznik,, między Wschodem i Zachodem. Idee dawnych przywódców i myślicieli politycznych, takich jak sławne ,,Międzymorze,, Piłsudskiego czy też ULB (Ukraina, Litwa, Białoruś) Giedroycia i Mieroszeskiego mogą zostać zrealizowane w nowej odsłonie.

Polska może stać się liderem regionu, a przez to zostać wielowymiarowym pośrednikiem  w kontaktach gospodarczych i politycznych. Obecna sytuacja geopolityczna sprzyja regionalnym porozumieniom. Jest to kolejny punkt sprzyjający realizacji śmiałej idei Programu Polska 3.0, Polski silnej i innowacyjnej. Mamy potencjał i mamy możliwości. Teraz jednie trzeba te idee zrealizować. W partnerstwie z ludźmi biznesu, władzą centralną przy współudziale środowisk naukowo- badawczych i szkoleniowych.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw to  największa organizacja klastrowa w kraju, która jest inicjatorem projektu POLSKA 3.0. Grupuje wiele polskich przedsiębiorstw, które posiadają wysoko innowacyjne rozwiązania i często są liderami rynku w swoich branżach. Podmioty, które są członkami Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw są więc jednocześnie partnerami projektu, których rozwiązania są prezentowane i analizowane, w celu przyszłej współpracy dla realizacji poszczególnych etapów programu POLSKA 3.0.