Gmina Biskupiec zakończyła realizację projektu pn.: „Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w ramach umowy  nr RPWM.03.01.00-28-0007/19-00

Okres realizacji projektu: 03-06-2019-31-12-2020

 

W ramach realizacji projektu uruchomiono dostępne dla wszystkich systemy teleinformatycznych:

 

1.Centralna platforma e-usług mieszkańca, która pozwala bez wychodzenia z domu załatwić sprawy urzędowe w tym m.in.: związane ze złożeniem deklaracji podatkowych, spraw związanych z pozyskaniem zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości, czy też dokonania opłat

2. Zmodernizowany system dziedzinowy.

3. Elektroniczny system obiegu dokumentów.

4. System informacji przestrzennej.

5. System e-rekrutacje.

6. System e-zamówienia.

 

Ponadto projekt objął również zakupy:

1. Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca,

2. Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

3. Zakup licencji systemu informacji przestrzennej,

4. Zakup licencji systemu e - rekrutacje,

5. Zakup licencji systemu e -zamówienia,

6. Wyposażenie serwerowni -zakup klastra serwerowego,  zakup macierzy NAS, zakup UPS, zakup przełącznika sieciowego, zakup urządzenia UTM, -

7. Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (5 szt.),

8. Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera.

Całkowita wartość projektu: 1 175 213,45 zł

Kwota dofinansowania: 998 931,43

Aby skorzystać ze wszystkich dostępnych e-usług niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego

Profil można potwierdzić w urzędzie gminy