Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są m.in za działania w zakresie kompleksowej pomocy, wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy, wspieranie społecznej i zawodowej aktywności, inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym czy wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Wyzwania, jakim muszą sprostać służby pomocy i integracji społecznej, muszą opierać się na dobrze przygotowanej i wykwalifikowanej kadrze - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym w historii. Mierzymy się z ogromną falą zapotrzebowania na ludzką pomoc, empatię i wrażliwość. Każdy z nas potrzebuje wsparcia i ludzkiej życzliwości, a są wśród nas osoby i grupy, które potrzebują tego w sposób szczególny. Dziękuję pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej oraz działaczom organizacji pozarządowych, którzy w najtrudniejszym momencie, w okresie pandemii opiekowali się i nadal opiekują osobami najbardziej potrzebującymi - seniorami, osobami samotnymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnościami czy ubogimi.

Z powodu wprowadzonych zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa nie odbyła się tegoroczna uroczysta gala. Wręczenie wyróżnień, statuetek oraz listów gratulacyjnych zaplanowano podczas Dnia Pracownika Socjalnego, który odbędzie się w listopadzie 2021 roku.

XX EDYCJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

Indywidualne nagrody:

 1. Jolanta Danowska – asystent rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku, nagrodzona w szczególności za:
 • wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • otwartość na współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi nakierowaną na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • pełnienie dodatkowych funkcji społecznych: ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu w Wydziale Rodzinnym, Cywilnym oraz kuratora społecznego dla dorosłych,
 • wieloletnie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zaangażowanie w realizację projektów unijnych kierowanych do osób wykluczonych społecznie, jak: „Nowa Droga”, „Nie - wykluczeniu społecznemu“ oraz „Aktywny start w przyszłość“,
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych, jak: zbiórki żywności, odzieży, sprzętu oraz pomoc osobom poszkodowanym w pożarach,
 • pracę na rzecz przyznania stypendiów studentom z terenów byłego PGR, dzięki którym uzyskali oni szansę na zdobycie rzetelnego wykształcenia,
 • wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm w pracy na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
 1. Sylwia Beata Jankowska - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, nagrodzona w szczególności za:
 • osobiste zaangażowanie w utworzenie i rozwój Centrum Wspierania Rodziny, które oferuje rodzinom wieloproblemowym szerokie spektrum pomocy, w tym m.in.: wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kompetencji rodzicielskich, zaradności życiowej i rozwoju osobistego,
 • zainicjowanie powstania w Pasymiu Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji i Edukacji Pokoleń,
 • aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz konsekwencję we wdrażaniu innowacyjnych form wsparcia podopiecznych pomocy społecznej,
 • zanngażowanie w działania proseniorskie, w tym realizację projektu „ PoGodna Jesień”, zainicjowanie powstania wolontariatu na rzecz osób starszych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Gromie,
 • aktywny udział w różnych akcjach pomocowych, takich jak: Wigilia dla Seniorów z terenu gminy Pasym, koncert charytatywny na rzecz pogorzelców czy akcja „Szlachetna Paczka” na terenie gminy Pasym.
 1. Irena Kasprzycka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, nagrodzona w szczególności za:
 • całokształt działań oraz osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
 • koordynowanie projektów i programów, skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami: „Iławski Model Wsparcia Rodziny”, „Rodzina źródłem inspiracji”, „Aktywni Rodzice - Aktywne Dziecko”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka 75+”,
 • zainicjowanie powstania w Iławie m.in.: Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora,
 • działania aktywizujące społeczność lokalną, m.in. imprezy o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, jak np. igrzyska osób niepełnosprawnych,
 • działalność ukierunkowaną na rozwój współpracy z partnerami społecznymi oraz konsekwencję we wdrażaniu nowych, innowacyjnych form wsparcia podopiecznych pomocy społecznej: „Teleopieka” czy „Koperta Życia”.
 1. Wiesława Przybysz - emerytowana dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nagrodzona w szczególności za:
 • profesjonalizm oraz osobiste zaangażowanie w zbudowanie efektywnego systemu wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • determinację i konsekwencję w pozyskiwaniu unijnych środków oraz nadzór nad realizacją wielu projektów finansowanych z funduszy unijnych, które dały niebywałą szansę poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu. Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej, projekty konkursowe i partnerskie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, „Pomagajmy Razem”,
 • otwartość na innowacje i współpracę, która doprowadziła do zbudowania licznych partnerstw, jak: Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalna Platforma Regionalna Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • doświadczenie oraz zaangażowanie w opracowywaniu nowatorskich metod rozwiązywania problemów społecznych, które doprowadziły do dołączenia w roli eksperta do gremiów regionalnych i krajowych, w tym m.in. do Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i wielu innych.
 1. Tomasz Sztachelski - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie, nagrodzony w szczególności za:
 • wieloletnią pracę na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • aktywny wolontariat w Stowarzyszeniu ARKA,
 • czynne włączanie się partnerskie projekty, które służą poprawie sytuacji rodzin i dzieci tj. projekt „Aktywna Rodzina - Szczęśliwa Rodzina” oraz przyczyniają się do ciągłego rozwoju Stowarzyszenia,
 • zaangażowanie się w okresie pandemii, w prace koalicji organizacji i podmiotów „PomagaMy w lekcjach”, organizując korepetycje on-line dla dzieci z trudnościami,
 • aktywny udział w akcji „Obiad dla ucznia”,
 • współorganizację „lodówki społecznej”, której ideą jest niemarnowanie żywności,
 • realizację wspólnie z Fundacją Żółty Szalik stypendiów dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej z Olsztyna i powiatu braniewskiego,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas wielu seminariów i konferencji.
 1. Rozalia Wojas - starsza opiekunka domowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku, nagrodzona w szczególności za:
 • sumienność oraz osobiste zaangażowanie w zadania obejmujące opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia,
 • dbałość o utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi oraz rodziną podopiecznego, a także wkład w wypracowanie wsparcia profilaktycznego w środowisku domowym,
 • podejmowanie działań propagujących ideę systemu „Teleopieki”, „Koperty Życia” oraz asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • liczne działania mające na celu zabezpieczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz czynny udział w nieformalnej grupie emerytów „Senior 85+”.
 • budowanie obrazu profesjonalnego opiekuna oraz kreowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu,
 • empatię i specjalistyczną wiedzę, które pomagają rozwiązywać wiele indywidualnych problemów podopiecznych, wspomagając ich w trudnej sytuacji życiowej.

Indywidualne wyróżnienia:

 1. Katarzyna Biernat - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 2. Elżbieta Chomicz - starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
 3. Teresa Irena Czajkowska - specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 4. Małgorzata Duba - kierownik Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu,
 5. Anna Mackiewicz - prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku,
 6. Grażyna Piotrowska - kierownik Działu Opieki Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
 7. Iwona Saulewicz - starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
 8. Ewelina Tuchalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;
 9. Anna Zawilska - zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
 10. Gabriela Zimirowska - prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Nagrody zespołowe otrzymują:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie, nagrodzony w szczególności za:
 • zaangażowanie w pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • wsparcie udzielone nieformalnej grupie mieszkańców wsi Lekarty w programie „Decydujesz, Pomagasz”, dzięki któremu mieszkańcy po raz kolejny uzyskali grant na rozwój swojej wsi,
 • uruchomienie tzw. Niebieskiej Linii oraz konta Messenger Niebieska Linia, gdzie osoby doznające przemocy mogą zwrócić się o pomoc,
 • aktywność w zakresie integracji lokalnej społeczności m.in. poprzez organizowanie na terenie całej gminy corocznych „Dni Rodziny” oraz wigilii dla osób samotnych i starszych,
 • liczne działania skierowane do seniorów, takie jak aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczanych na aktywizację osób starszych,
 • umiejętność pracy zespołowej, dobrą współpracę i odpowiedzialność za wdrażane projekty prowadzące do polepszenia sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
 1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, nagrodzone w szczególności za:
 • ogromne zaangażowanie w aktywizację społeczną obywateli, w tym osób i grup marginalizowanych, a przede wszystkim angażowanie tych osób w różnego rodzaju akcje pomocowe i zbiórki,
 • podejmowanie skutecznych działań niwelujących i zapobiegających różnego rodzaju problemom społecznym, w tym m.in. „Wpakowani w ekologię”, „Aktywni razem”, „Rodzina razem” oraz „Nie bij, kochaj mnie”,
 • kompleksowość i mnogość podejmowanych działań oraz szeroki wymiar przedsięwzięć realizowanych przez organizację, w tym m.in. konkurs "Barwy Wolontariatu" na Warmii i Mazurach, zainicjowanie powstania Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”, partnerstwa na rzecz rozwoju Dojrzałego Wolontariatu w Elblągu, a także sieci Wolontariatu na Warmii i Mazurach,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz budowanie partnerstw prowadzących do polepszania codziennego życia osób i rodzin, które w szczególny sposób tego potrzebują.
 1. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, nagrodzony w szczególności za:
 • ogromne zaangażowanie i wkład w pobudzanie aktywności seniorów,
 • konsolidowanie różnych środowisk wokół działań sprzyjających seniorom,
 • nawiązywanie licznych partnerstw w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb osób starszych,
 • skuteczne działania prowadzące do powstania wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku - miejsc, które stworzyły seniorom niebywałą dotąd możliwość aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej,
 • liczne uczestnictwo przedstawicieli w wielu zespołach/grupach/komisjach monitorujących i opracowujących strategiczne programy wojewódzkie w różnych obszarach życia społecznego,
 • aktywność społeczną i wolontaryjną słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.