Już w przyszłym tygodniu odbędzie się przetarg na samochód pożarniczy Jelcz 005, który do niedawna był użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Mroczna. Poniżej publikujemy ogłoszenie Wójta Gminy Grodziczno o przetargu.

Więcej zdjęć -> ZOBACZ

1. Wójt Gminy Grodziczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 005, stanowiący ruchome mienie komunalne Gminy Grodziczno:

Nr rejestracyjny: NNM H290
Rok produkcji: 1990
Data pierwszej rejestracji: 26.01.1990 r.
Pojemność silnika: 6842 ccm
Masa własna: 7005 kg.
Dopuszczalna masa całkowita : 10580 kg.
Przebieg: 16310 km
Kolor nadwozia : czerwony RAL 3000
Charakter korzystania: specjalny pożarniczy GBA 2,5/16
ilości miejsc siedzących: 6 (1+1+4)
VIN: 11962
Rodzaj paliwa: ON

Wyposażenie:, autopompa, zbiornik na wodę 2500 l. ogumienie
samochód sprawny technicznie ważne badanie techniczne do 06.07.2020r.

CENA WYWOŁAWCZA : 11 000 zł
Postąpienie : 100,00 zł
Kwota wadium: 1.100,00 zł
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno – sala narad (pierwsze piętro).

3. Pojazd można obejrzeć w OSP Mroczno po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 56/ 4729727 .

4. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy prowadzone w
BS IŁAWA O / GRODZICZNONR: 94 8831 103 8 2001 00 00 0101 000 1 w terminie do 10 lutego 2020 r. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek.

5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b) uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

7. Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:
a) dowód wpłaty wadium,
b) oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.
c) dokument tożsamości
8. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pojazdu ponosi nabywca.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

10. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

11. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Grodziczno, pok. Nr 13, oraz na stronach internetowych Urzędu.

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 56/ 4729727 .