Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania działań polegających na transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Beneficjentami dotacji mogą być między innymi osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców) oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim (biuro nr 12) do dnia 17 marca 2017r. Dofinansowanie, dotyczy również działań w zakresie wywozu wcześniej zdjętego eternitu.